Zmluvy , žiadosti , poradenstvo - GP-3

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zmluvy , žiadosti , poradenstvo

Služby

Konzultácie a poradentstvo v oblasti inžinierskej geodézie a katastra nehnuteľnosti pred začatím akýchkoľvek prác z oblasti prác , ktoré ponúkame , je každý zákazník oboznámený s postupom prác. Je nutné pri určitých prácach koordinovať súčinnosť oboch strán , aby výsledok prác bol zrealizovaný správne a na účely potrebné pre zákazníka. Pri jednoduchších prácach je toto poradenstvo v rámci vykonaných prác. Pri zložitejších prácach , alebo pokiaľ zákazník potrebuje iba získať informácie na riešenie jeho problému je táto služba vykonaná za odmenu , na ktorej so zákazníkom stále vopred dohodneme.


Zabezpečenie podkladov z katastra nehnuteľnosti občas zákazník potrebuje vybrať z katastra nehnuteľnosti podklady , za účelom zistenia údajov o  nehnuteľnosti z dôvodov odkúpenia  respektíve z dôvodov zistenia vlastníckych vzťahov alebo iné účely.

Výhotovenie žiadosti na správu katastra

  • zápis stavby do katastra nehnuteľností

  • zmenu údajov v katastri (zmena mena a priezviska, adresy prípadne iných údajov)

  • zánik, zrušenie vecného bremena  


Vyhotovenie zmlúv o prevode a prechode  vlastnickych práv

  • kúpno predajná zmluva

  • darovacia zmluva

  • zmluva (dohoda) o zrušení (vyporiadaní) podielového spoluvlastníctva

  • zmluva (dohoda) o zriadení (zrušení) vecného bremena


Vyhotovenie návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti - sa vykonáva z  dôvodu povolenia vkladu vyššie uvedených zmlúv do katastra nehnuteľnosti v predpísanej forme a obsahu.


 
Hĺadať na stránkach GP-3
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky